Algemene voorwaarden

Zie ook de specifieke voorwaarden die onder “Groepen” en “Losse kaarten” op de website staan vermeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen stichting Romeins Schip Woerden (“RSW”) en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan RSW opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “Opdrachtgever”.
 2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen Opdrachtgever en RSW gemaakte en schriftelijk (inclusief elektronische vormen) vastgelegde afspraken met betrekking tot door RSW voor Opdrachtgever te organiseren activiteiten.
 3. Indien de Opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van Opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden per bank of contant in geldige Nederlandse valuta.
 2. Bij betaling per bank dient het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op de rekening van RSW na ontvangst door Opdrachtgever van de door RSW verstrekte factuur en vóór de datum waarop de activiteit wordt uitgevoerd.
 3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct voorafgaand aan de door RSW georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is RSW gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 3: Annuleren

Groepsarrangementen

 1. Opdrachtgever kan zonder kosten annuleren tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van het gereserveerde arrangement.
 2. Bij annulering tussen 21 en 29 dagen voorafgaand aan de dag van het arrangement is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering tussen 14 en 20 dagen voorafgaand aan de dag van het arrangement is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Losse kaartverkoop

 1. Opdrachtgever kan zonder kosten de reservering aanpassen of annuleren tot 20.00 uur op de donderdagavond voorafgaande aan de datum van het geboekte arrangement. Dit kan alleen bij de boekingsafdeling van RSW en bij voorkeur door te reageren op de mail waarin uw reservering werd bevestigd.
 2. Bij annulering na donderdagavond 20.00 uur is Opdrachtgever het totale bedrag voor de gereserveerde kaarten verschuldigd.

Artikel 4: Bijzondere omstandigheden

 1. Bij regen gaan de vaartochten gewoon door. RSW kan eventueel voorzien in poncho’s of paraplu’s.
 2. Bij extreme weersomstandigheden die gevaar voor de gasten van RSW kunnen opleveren, kan de schipper besluiten het vaargedeelte niet door te laten gaan. RSW doet er alles aan in dat geval een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Uitsluiting aansprakelijkheid RSW

 1. RSW en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
 2. RSW en haar medewerkers zijn evenmin aansprakelijk voor letsel dat deelnemers tijdens de uitvoering van arrangementen oplopen.
 3. De RSW arrangementen vinden ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever en deelnemers

 1. De Opdrachtgever is verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken, te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 2. Deelname geschiedt op eigen risico.
 3. I.v.m. de eigen veiligheid van onze gasten zijn naaldhakken aan boord niet toegestaan, evenmin als huisdieren, roken en het nuttigen van consumpties.
 4. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van RSW.
 5. Ouders of begeleiders dienen te voorzien in zwemvesten voor kinderen die niet in het bezit zijn van het zwemdiploma B.